Promena namene placa

Kako biste osigurali lako pribavljanje gradjevinske dozvole, izuzetno je važno da proverite namenu zemljišta na kojem planirate gradnju, jer je gradnja moguća samo na zemljištu gde se kao namena vodi “gradjevinska parcela”.  Ukoliko je kao namena parcele navedeno poljoprivredno zemljište i slično, nećete moći dobiti gradjevinsku dozvolu dok ne izvršite promenu namene zemljišta, jer se zemljište po zakonu može koristiti isključivo u svrhe koje su navedene, čak iako je urbanističkim planom označeno kao gradsko gradjevinsko zemljište.

Poljoprivredno zemljište, koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao građevinsko zemljište, koristi se za poljoprivrednu proizvodnju sve do privođenja planiranoj nameni tj. do početka gradnje kada se mora promeniti njegova namena i platiti naknada za to.

Naknada za promenu namene zemljišta može biti izuzetno visok, skriveni trošak na koji morate da računate pre kupovine zemljišta ili početka gradnje..

 

Iznos naknade

Za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta plaća se naknada u jednokratnom iznosu od 50% tržišne vrednosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na dan podnošenja zahteva, odnosno 20% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta na dan podnošenja zahteva (član 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu).
Obavezu plaćanja, kao i visinu naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta utvrđuje opštinska, odnosno gradska uprava na zahtev zainteresovanog lica ili po nalogu poljoprivrednog inspektora.
Postupak počinje obradom predmeta tj. proverom zahteva i podnetih priloga u predmetu. Nakon toga utvrđuje se obaveza plaćanja naknade. U slučaju da stranka nema obavezu plaćanja donosi se rešenje kojim se konstatuje ne postojanje obaveze, a u slučaju da ima obavezu plaćanja utvrđuje se visina naknade i potom se donosi rešenje o plaćanju.
Strankama je omogućeno učešće u postupku i izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima od značaja za odlučivanje u predmetu pokrenutom po zahtevu, za utvrđivanje naknade i obaveze plaćanja za promenu namene poljoprivrednog zemljišta.
Postupak utvrđivanja visine naknade počinje slanjem zahteva Poreskoj upravi da utvrdi visinu tržišne vrednosti predmetnog zemljišta i procenu dostavi Upravi za poljoprivredu. Tržišna vrednost se utvrdjuje na osnovu lokacije, prosečne cene zemljišta na tom području, urbanističke razvijenosti i slično.
Po dobijanju procenjene vrednosti predmetnog zemljišta vrši se obračun visine naknade i donosi rešenje.
Po uručenju rešenja stranka podnosi zahtev za izdavanje potvrde o pravosnažnosti rešenja.
Rešenje postaje pravosnažno 15 dana po prijemu rešenja ako se ne uloži žalba Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Da biste dobili građevinsku dozvolu, u opštini će od vas trašiti da dostavite rešenje o promeni namene. Da biste dobili ovo rešenje potrebno je da podnesete zahtev u Sekretarijat za Privredu koji će vam izdati rešenje sa izračunatim iznosom naknade koju morate da platite u roku od 15 dana po donošenju rešenja. Od naknade 60% novca ide u republički budžet a 40% opštini gde se nalazi zemljište.

Obrazac zahteva možete preuzeti dole.

Uz zahtev za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta u kome stranka navodi  informacije o parceli (broj, K.O., ulica/potes, površina, klasa, kultura) podnosi se :

  • Dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korišćenja (izvod iz lista nepokretnosti iz katastra nepokretnosti ili drugi dokazi u skladu sa zakonom, ne stariji od 6 meseci), original ili overenu fotokopiju;
  • Kopiju plana parcele (ne starija od 6 meseci), original ili overenu fotokopiju;
  • Dokaz o nameni predmetnog zemljišta (Informacija o lokaciji, odnosno rešenje o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele u smislu člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji, ili drugi dokaz u skladu sa član 88. istog zakona).
  • Dokaz o uplati administrativne takse 300,00 dinara, za podnošenje zahteva po tarifnom broju 1. i 500,00 dinara, taksa za izradu rešenja po tarifnom broju 9.

 

Preuzmite obrazac (područje Novog Sada) _obrazac_promena_namene_polj_zemljista_

Oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za promenu namene

U nekim slučajevima ova naknada se ne mora platiti ali je potrebno da podnesete zahtev za utvrđivanje oslobađanja plaćanja naknade. Kako biste utvrdili da li spadate u ovu kategoriju pročitajte zakon detaljnije (član 26.)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu detaljnije pogledajte OVDE