Primer kupoprodajnog ugovora

Ovo je grubi primer mog kupoprodajnog ugovora, koji je notar naknadno izmenio i poboljšao. Ugovor mi je sastavila sestra koja završava pravne studije, tako da nisam imala nikakve troškove koji se tiču advokata i zastupanja, već sam sve dokumente sakupila sama u dogovoru sa notarom. Ukoliko se odlučite da unajmite advokata, usluge pravnog lica najčešće obuhvataju sačinjavanje kupoprodajnog ugovora i sakupljanje svih ostalih neophodnih dokumenata, i plaćaju se od oko 500 eura naviše.

U ovom primeru vidite navedena dva prodavca, jednog kupca kao i jednog plodouživaoca.

Ugovor o kupoprodaji, primer